Važtaraštis: krovinio vežimo sutartis – pavadinimas ir reikalavimai

Važtaraštis - dokumentas, patvirtinantis krovinio vežimo sutartį

Važtaraštis yra svarbus dokumentas, kuris registruoja krovinio gabenimo sutartį tarp siuntėjo ir vežėjo. Šis dokumentas turi būti išduodamas kiekvienam krovinio išsiuntimui ir pasilieka jo sąlygas, gabenimo būdą ir kitus svarbius nurodymus. Antrąjį egzempliorių važtaraščio gali gauti krovinio gavėjas, nurodydamas savo adresą. Šioje straipsnyje aptarsime svarbiausius pavadinimuose ir reikalavimuose, susijusius su važtaraščiu.

Privaloma važtaraštyje nurodyti krovinio pavardę, svorį, kiekį ir jo klasę. Jei krovinys yra pavojingumo materija, tai taip pat turi būti nurodyta važtaraštyje. Ženklus, kurie patvirtina medžiagų pavardę ir kiekį, privalo gauti vežėjas. Be to, važtaraštyje surašomas kalendorinis laikas, kada krovinys bus priimtas (pakrovimas) ir atiduotas (iškrovimas), bei įvertinimas vežimo paslaugų, kurias atlieka vežėjas.

Sutartinės šalys gali būti tiek fiziniu, tiek juridiniu asmeniu. Siuntėjas turi suteikti važtaraštį vežėjui, o antrojo egzemplioriaus siuntėjui. Taip pat važtaraštis turi nurodyti siuntėjo ir vežėjo vardą, pavardę, įmonės pavadinimą ir adresą. Be to, važtaraštis privalo turėti punktus, kurie leidžia vežėjui įvertinti krovinio svorį ir kitus svarbius parametrus.

Visi važtaraščiai turi turėti spaudu pasirašytus 3-4 egzempliorius. Pirmajį egzempliorių, patvirtinantį važtaraščio klasę ir pavadinimą, gauna siuntėjas. Antrajį egzempliorių gali gauti krovinio gavėjas, nurodydamas savo adresą. Trečiąjį egzempliorių gauna vežėjas, o ketvirtąjį egzempliorių gali gauti siuntėjas, liekančios dokumento kopijos su visais įrašais. Taip užtikrinamas važtaraščio patikimumas ir saugumas.

Teisinis pagrindas ir naudojimo sritis

Krovinio vežimo sutarties teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.11 straipsnis. Šiame straipsnyje pateikiamos taisyklės ir reikalavimai dėl važtaraščio naudojimo krovinio vežimo sutartyje.

Krovinio vežimo sutartyje važtaraštis yra svarbus dokumentas, kurį sudaro siuntėjas ir vežėjas. Važtaraštyje nurodomas krovinio pavadinimas, kiekis, svoris, pavojingumo klasė, siuntėjo bei gavėjo adresas ir kt. Taip pat važtaraštyje turi būti įrašai apie krovinio pakrovimą, pervežimą ir iškrovimą.

Siekiant užtikrinti tikslų ir teisingą krovinio vežimą, važtaraštis turi būti tvarkingai užpildytas ir pasirašytas šaltinių ženklu – reikšmingas dokumentas, patvirtinantis krovinio buvimą ir vežimą. Vežėjas privalo priimti važtaraštį nuo siuntėjo, patvirtina jį pasažo ženklu ir vardą. Antrąjį važtaraštį su klaidomis arba kitais pakeitimais turi būti grąžinamas siuntėjui, o trečiąjį važtaraštį su vežėjo parašu laikoma vienas iš lydinčiuosius dokumentus.

Kiti kroviniu važtaraščiai yra susiję su pakrovimu, įpakavimu, egzempliorių skaičiumi ir pan. Siuntėjas privalo suteikti vežėjui teisingą važtaraštį ir laikyti pagrindinį egzempliorių.

Juridinio asmens pavardė, organizacijos vardas, fizinio asmens identifikacinis (asmens kodas) arba adresas yra vienas iš tokių svarbių kriterijų reikalingų sudarant krovinio vežimo sutartį ir važtaraščius. Krovinį priima ne tik tiekėjas, vežėjas, bet ir pervežęs, jeigu tai yra transporto priemonė ar krovinys, bei tie, kurie paveda kroviniu transportuoti.

Krovinio vežimo sutartis: informaciniai reikalavimai

Siekiant užtikrinti sklandų krovinio vežimo procesą, pirkėjas ir pardavėjas turi susitarti dėl tam tikrų informacinių reikalavimų. Tokie reikalavimai apima krovinio pavadinimą, svorį, rūšį, pavojingą medžiagą bei specialias lydinčiąsias sąlygas.

1. Krovinio pavadinimas turi būti aiškus ir tikslus, nurodantis krovinio savybes ir pobūdį.

2. Krovinio svoris turi būti tiksliai nurodytas, kad vežėjas galėtų tinkamai pasirinkti transporto priemonę ir prireikus įsitikinti jos pakankamumu.

3. Krovinio rūšis, įskaitant pavojingas medžiagas, turi būti išsamiai aprašyta, kad vežėjas žinotų ir galėtų įvertinti specialius vežimo reikalavimus ir sąlygas.

4. Lydinčieji dokumentai, tokie kaip važtaraštis, gali būti surašomi keletą egzempliorių. Vienas egzempliorius priklauso pirkėjui, kitas vežėjui, o trečiąjį saugo organizacija arba išduodami juridinio reikalo tikslais.

5. Važtaraštis laikomas ženklu, patvirtinančiu krovinio priėmimą ir išsiuntimą (beveik visada numatoma po surašo sąlygų, iškrovimą), todėl jis turi būti surašytas aiškiais ir suprantamais žodžiais.

6. Važtaraštį gavėjui turi priimti vežėjas. Šiuo dokumentu patvirtinamas atliktas vežimas, o kartu ir užmokestis už paslaugas.

7. Gavėjas privalo įvertinti krovinį ir pateikti vežėjui arba organizacijai savo įpakavimą, kiekį ir kitas ypatesnes savybes, jei reikia.

8. Siuntėjas turi įsitikinti, kad visi jo krovinio dokumentai yra išdėstyti ir patvirtina sutarties sąlygas.

9. Krovinio žymos turi būti patvirtintos ir pritvirtintos prie paties kroviniuose. Jos padeda vežėjui lengviau identifikuoti ir vežti krovinį.

Krovinio vežimo sutartis: pavadinimo nustatymo reikalavimai

Krovinio vežimo sutarties pavadinimas yra svarbus dokumento dalis, kuri nustato sutarties pobūdį ir tikslą. Sutarties pavadinime turi būti įrašyti tam tikri reikalavimai, kurie padeda identifikuoti ir susieti sutartį su konkrečiu krovinio vežimu.

1. Krovinio vežimo sutartis turi būti sudaryta raštu ir suteiktas kiekvienam sutarties dalyviui po vieną egzempliorių.

2. Krovinio vežimo sutarties pavadinime turi būti nurodytos šie svarbūs elementai:

Sutarties numeris 1.
Sutarties sudarymo data 2.
Siuntėjo pavardė, vardas, adresas 3.
Gavėjo pavardė, vardas, adresas 4.
Krovinio pavadinimas, klasė, rūšis ir (svorį) 5.
Sutarties objektas, paskirties vieta ir būdas 6.
Krovinio įpakavimą ir įpakavimo būdą 7.
Krovinio kiekis 8.
Pakrovimo vieta, data ir laikas 9.
Krovimo sąlygos ir reikalavimai 10.
Gavėjo paslaugų sąrašas 11.

3. Krovinio vežimo sutarties pavadinime turi būti sutarties pobūdį atspindintys žodžiai, kaip antai “krovinio vežimo sutartis” arba “sąmatų sutartis”.

4. Sutarties pavadinime turi būti nurodyta, jog sutartis yra kelis egzemplioriais ir jos pavadinimas turi būti aiškiai pažymėtas kiekviename egzemplioriuje.

5. Krovinio vežimo sutarties egzemplioriai turi būti išduodami su tam tikromis žymomis ir pasirašyti kiekvieno sutarties dalyvio.

6. Sutarties pavadinimas taip pat turi atspindėti, kad krovinio vežimo sutartis yra fizinio dokumento forma.

7. Krovinio vežimo sutarties pavadinime turi būti nurodyta, jog krovinys yra viena iš krovinio pavojingų medžiagų.

8. Kiekvieno egzemplioriaus pavadinime turi būti nurodyti punktai, kuriais šis egzempliorius išsiskiria nuo kitų egzempliorių, pavyzdžiui, “pirmasis egzempliorius” arba “antrasis egzempliorius”.

9. Sutarties pavadinime turi būti nurodyta, jog sutartis yra sudaryta pagal tam tikros organizacijos nustatytą krovinio vežimo taisyklių rinkinį, kaip antai “pasaulio tautų krovinio vežimo taisyklės” arba “tarptautinės krovinio vežimo taisyklės”.

Pasirinkus ir nurodžius teisingus ir tikslius krovinio vežimo sutarties pavadinimo reikalavimus, bus užtikrintas sutarties aiškumas, patikimumas ir galimybė efektyviai vykdyti sutarties sąlygas.

Svarbiausi krovinio pavadinimo elementai

Kiekvieno važtaraščio sudedamosios dalys turi suteikti tinkamą informaciją apie vežamą krovinį. Krovinio pavadinimui svarbu įtraukti šiuos elementus:

1. Pavadinimą

Krovinys turi turėti aiškų ir tikslų pavadinimą, kuris tiksliai apibūdintų vežamą objektą ar medžiagas. Pavadinime turi būti nurodytas krovinio pobūdis, rūšis arba jo klasė. Pavojingų medžiagų pavadinime taip pat turi būti nurodytas jų pavojingumo nustatymo numeris.

2. Svorį

Važtarastyje taip pat turi būti nurodytas krovinio svoris. Tai ypač svarbu, kai vežant krovinį gali būti ribojami svorio limitai.

3. Kiekį

Jeigu tai taikoma, krovinio pavadinime turi būti nurodytas kiekis arba reikalingi matavimai, norint teisingai suprasti vežamą objektą.

4. Įpakavimą

Krovinio pavadinime taip pat turėtų būti nurodytas būdas, kuriuo jis yra supakuotas arba įdarbinamas.

5. Pavojingumo ženklus

Jei vežamas pavojingas krovinys, pavadinime turi būti nurodyti visi būtini pavojingumo ženklai arba kodai, kad visi vežėjai ir gavėjai žinotų apie pavojų.

6. Dokumentus

Reikia nurodyti, kokius dokumentus turi pridėti siuntėjas arba kokius dokumentus vežėjas turėtų pateikti gavėjui.

7. Siuntėjo vardą ir pavardę

Siuntėjas turi būti įrašytas krovinio pavadinime, kad būtų aišku, kas yra krovinio savininkas arba kas užsakė vežimą.

8. Vežimo sąlygas

Taip pat svarbu nurodyti visas vežimo sąlygas, t. y. kur vežamasis krovinys turi būti pristatytas, kokios yra apsaugos priemonės, iki kada pristatyti, ir tt.

9. Važtaraštyje svarbiausi punktai

Važtaraštyje taip pat yra svarbus skyrius, skirtas važtaraščio pavadinimui, kuriame pateikiama išsamiai informacija apie vežimo sąlygas ir reikalavimus.

10. Sutartį pasirašo

Galutiniame važtaraščio dokumente turi būti pasirašyta sutartis tiek vežėjo, tiek siuntėjo pusės.

11. Egzempliorius

Patvirtinantis dokumentas gavėjui ir egzempliorius siuntėjui turi būti išduodami važtaraštyje.

Todėl, sudarius krovinio vežimo sutartį, būtina pilnai ir tiksliai nurodyti visus reikiamus krovinio pavadinimo elementus, kad būtų užtikrintas sklandus ir saugus krovinio vežimas.

Važtaraščio punktai Informacija
1. Pavadinimą
2. Svorį
3. Kiekį
4. Įpakavimą
5. Pavojingumo ženklus
6. Dokumentus
7. Siuntėjo vardą ir pavardę
8. Vežimo sąlygas
9. Važtaraščio pavadinimą
10. Sutartį pasirašo
11. Egzempliorius

Teisiniai reikalavimai krovinio pavadinimui

Kai krovinio vežimo sutartis nustatymo, krovinys turi būti suvardytas taip, kad aiškiai nurodo krovinio rūšį ir paskirties vietą, kaip nurodyta sutartyje. Krovinį aprašant reikia pateikti jo pavadinimą pagal tarptautinius prekių pavadinimo punktus.

Krovinio pavadinimas turi būti pateiktas važtaraščio šrifto spaudu. Šis važtaraštis turi būti surašo fiziniu būdu, parašu patvirtinantis vežėjo, vežimo priimtu asmeniu, arba šio asmens užrašyta pasirašytojo rekvizita. Važtaraštyje taip pat turi būti nurodytos krovinio svorio, kiekio ir matavimo vieneto padalos, taip pat ir transportavimo priemonės ženklai, numatyti krovinio ženklų ir kitų dokumentų, lydinčiųjų krovinį, pateikimas (pvz., pavedimai prekių gabenimui arba visi turimi transportavimo dokumentai).

Kai krovinys vežamas su įprastais transporto priemonių ženklais, paskirto adenoidų pakrovimą ir iškrovimą, važtaraščiu taip pat turi būti nurodyta konkrečių pakrovimo ir iškrovimo punktų adresas. Jei krovinys vežamas kitais būdais, važtaraštyje nurodoma adeno pakrovimo (ar iškrovimo) būdas ir adeno pakrovimo (ar iškrovimo) vieta.

Siuntėjas, pats išduodamas krovinio važtaraštį, surašo jį visais peštukais ir perkrauna visus egzempliorius, išskyrus paskutinį egzempliorių, į kuriuos įrašo žinutę “1 egzempliorius siuntėjui”. Paskutinį egzempliorių siuntėjas siunčia vežėjui.

Siuntėjas gauna vieną ar kelis kelio dokumentus ir lydinčiuosius dokumentus – taisyklės, procedūros ir kitus dokumentus, susijusius su krovinio vežimu. Siuntėjas turi perduoti dokumentus vežėjui.

Krovinio pavadinimo formatas ir pavyzdys

Krovinio pavadinimas yra svarbus elementas važtaraštyje, nes jis nurodo informaciją apie krovinius, kurie yra vežami.

Pavyzdžiui, krovinio pavadinimas turėtų apie tai informuoti, kuriame numerį vežiamas krovinys (pavyzdžiui, “1.” arba “3.”), koks krovinio rūšis (pavyzdžiui, “fizinio krovinio” arba “pavojingų medžiagų vežimas”), kokie yra jo ypatingi reikalavimai (pavyzdžiui, “pavojingumo klasė 9” arba “pavojingų žymių įvertinimas – 2”), krovinio jungtinių vardą ir pavardę (pavyzdžiui, “Kroviniu 1 vežėjas – Jonas Jonaitis” arba “Kroviniu 3 vežėjas – Petras Petraitis”), krovinio siuntėjo pavadinimą (pavyzdžiui, “Siuntėjas – UAB Grynas”), ir kiti svarbūs duomenys (pavyzdžiui, “paslaugų įvertinimą – patenkinamas”, “gavėjo pavardę – Antanas Antanaitis”, “privalo būti pristatytas iki 2022 m. rugsėjo 30 d.”).

Taip pat reikia nurodyti, ar kroviniu vežamų medžiagų fizinio ar juridinio asmens pavardę, jų skaičių (pavyzdžiui, “du važtaraščio egzempliorius”), arba pavojingą krovinį (pavyzdžiui, “važtaraštis turi būti sudarytas pavojingų medžiagų vežimo sutarties pagrindu”).

Galutinio krovinio pavadinimo pavyzdys gali būti panašus į šį:

 • 1. Krovinys: fizинio krovinio vežant su jungtiniais 1 (umerį patvirtina Vardinis
 • 2. Krovinys: pavojingų medžiagų vežimas (pavojingumo klase 3), pavadinimą 2) ir siuntėjas UAB Pavojus
 • 3. Krovinys: pavojingų medžiagų vežimas su jungtiniais 1 ir 3; vežamas su
 • 4. Krovinys: juridinio asmens pavadinimą, UAB Sprendimas” 4 (arba pavojingas) ir pristatymas iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Tokie krovinio pavadinimai padeda tiksliau nurodyti krovinių vežimo sąlygas ir yra svarbūs sudarytai krovinio vežimo sutarčiai.

Taisyklės krovinio pavadinimo keitimui

Priimant krovinį, vežėjas turi atidžiai apžiūrėti ir įvertinti jo pavojingumo klasę, svorį, įpakavimą ir kitas ypates, taip pat surašomas krovinys sudarytą pavadinimą, kiekį ir pavardę. Krovinys turi būti žymimas specialiomis ženklimis, jei jis priklauso pavojingų medžiagų sąrašą.

Jeigu krovinys turi būti vežamas su važtaraščiu, tai sutartyje turi būti numatyti punktai, kurie nurodo, kad krovinys bus vežamas su važtaraščiu ir kaip vyks jo pateikimas gavėjui arba atsiėmimas iš siuntėjo. Gegužės mėnesį 2010-ųjų buvo patvirtintos Jungtinių Tautų šabloninės taisyklės krovinio pavadinimo keitimui ir tokiu atveju vežėjas privalo sudaryti kravinio etikečių numerį.

Vežėjas turi duoti tiek krovinio siuntėjui, tiek gavėjui su pavedimu sudarytą važtaraštį. Krovinio siuntėjo ženklu (spaudu) sudarytas važtaraštis laikomas Kroviniu, jis lieka siuntėjo ir vežėjo Kaip priimtu, jei kartu išduoda 3 egzempliorius pagal Kroviniu siuntėjo siuntėjui pagal 2 egzempliorius gavėjui pagal 6 egzempliorius. Krovinio gavėjas su išsiuntimo žymos važtaraštis tik gavėjo įvertinimą. Krovinio vežėjas jo priima.

Išsiuntimo ženklus sudaro žymos, kurios nustato pavojingumo klasę arba nustato pavojingų medžiagų nustatymo sąlygas. Važtaraštyje turi būti nurodyti žymos numerį, krovinio pavadinimą ir klasę, medžiagų numerį ir žymą. Važtaraščio adresą ir vežėjo pavadinimą nurodo sutartyje.

 • Siuntėjas privalo nurodyti krovinio pavadinimą, pavojingumo klasę, svorį, kiekį ir kitas sąlygas, kurios sudaro krovinio vežimo sutartį.
 • Važtaraštis sudarytas su siuntėjo ir vežėjo pavardėmis, daugiausia sutartyje nurodomis čia.
 • Krovinio surašytą pavadinimą, kiekį, svorį ir pavojingumo klasę turi nurodyti važtaraštyje.
 • Krovinio vežimo metu siuntėjas privalo laikytis važtaraštyje nurodytų sąlygų.
 • Gavęs krovinį, vežėjas privalo atlikti jo įpakavimą, numatytoje vietoje arba, jei sutarta kitaip, tai nurodyti važtaraštyje.
 • Vežėjas turi teisę atlikti vežimą “vienu iškrovimų” arba “daugeliu iškrovimų” taip, kaip sutartyje nurodyta.

Atsakomybė už netinkamą krovinio pavadinimą

Krovinio gavėjas gali priimti krovinį tik tuo atveju, jei jis jau priimtu adresu nurodytu adresu ir su pažymėtais krovinio žymomis (tarą). Taip pat gavėjui turi būti pateiktas krovinio identifikacinis dokumentas, kuriame nurodomi asmens ar organizacijos duomenys.

Vežėjo ir gavėjo parašu ir/ arba antspaudo patvirtinama važtaraštis lieka užmokestį gavėjui. Važtaraštis turi nurodyti krovinio pavadinimą, jo kiekį, svorį ar tūrį, adresą, išduodamojo dokumento numerį ir jo išdavimo datos. Taip pat važtaraštyje turi būti nurodyti vežėjo ir gavėjo vardas ir pavardė, asmens ar juridinio asmens kodas ir kontaktinė informacija.

Pagal sutartį:

 1. Vežant krovinį, susijusį su pavojingumo lygiu, vežėjas turi būti informuotas apie krovinio pavojingumo ypatybes.
 2. Gavėjas gauna krovinio iškrovimą tik gavęs patvirtinimą išsiuntėjo.
 3. Gavėjas turi pateikti vežėjui pranešimą apie krovinio savybių pakeitimus arba jo atėmimą.

Važtaraštis yra:

Numeris Reikalavimai
1 Važtapinigius ir (arba) išsiuntimo ir (arba) gavimo būdą
2 Versija, turinčią informaciją apie pavojingų medžiagų transportavimą sukėlusias avarijas
3 Važtaraščio liekanos
6 Gavimo ir (arba) siuntimo organizacijos pavadinimas
7 Pagal 6 punktą, dovanojimo sąlygos
9 Gavėjui išduodami krovinio ženklai ir jų identifikacinis numeris
11 Nusiskundimų pranešimo forma ir gavėjui skirtas dokumentas

Važtaraštis - dokumentas, patvirtinantis krovinio vežimo sutartį

Važtaraštis: krovinio vežimo sutartis – pavadinimas ir reikalavimai

Klausimai ir Atsakymai ?

Kaip vadinama krovinio vežimo sutartis?

Krovinio vežimo sutartis vadinama važtaraščiu.

Kiek egzempliorių turi būti surašyti važtaraštyje?

Važtaraštyje turi būti surašyti trys egzemplioriai.

Kas gauna vieną egzempliorių važtaraščio?

Vienas egzempliorius važtaraščio lieka siuntėjui.

Kas gauna likusius du egzempliorius važtaraščio?

Likusius du egzempliorius važtaraščio gauna vežėjas.

Važtaraštis - dokumentas, patvirtinantis krovinio vežimo sutartį

[button-green position=”left”]![/button-green]Komentarai

Marius

b83379c762e740ae1ed7d53743805bbe?s=120&d=identicon&r=g

Straipsnis apie krovinio vežimo sutarties važtaraštį ir su juo susijusius reikalavimus yra labai informatyvus ir naudingas. Jis suteikia visą informaciją apie tai, kaip sudaryti ir tinkamai pildyti važtaraščius, kad būtų užtikrintas sklandus krovinio vežimas. Man buvo įdomu sužinoti, kad važtaraštis turi būti skirstomas į du egzempliorius – vieną lieka vežėjui, o kitą gauna siuntėjas. Šiame dokumente turėtų būti nurodomi visi svarbūs krovinio vežimo aspektai – pavadinimas, kiekis, identifikacinis numeris, įpakavimas, ženklai ir kt. Taip pat važtaraštis turi suteikti informaciją apie pavojingus krovinius ar kitas ypatingas sąlygas, kuriomis vežamas krovinys. Svarbu, kad važtaraščiu būtų patvirtintas krovinio išsiuntimo ir priėmimo būdas, taip užtikrinant skaidrumą ir saugumą. Aš tikrai pasinaudosiu šiuo straipsniu ir atidžiai perskaičiau visą informaciją apie važtaraščio sudarymą bei reikalavimus, kad būčiau geriau informuota ir pasirengusi vežti savo krovinius.


Adam
27cb74db92811af2f998d42e21c2ca74?s=120&d=identicon&r=g

Ačiū už straipsnį! Tai labai informatyvu ir naudinga informacija apie krovinio vežimo sutartis. Mano nuomone, yra keletas svarbių reikalavimų, kurie reikalingi šioje sutartyje. Pirmiausia, valstybės ar organizacijos pavadinimas ir adresas turėtų būti nurodyti. Tai padės identifikuoti atitinkamą vežimą ir susisiekti su vežėju ar gavėju. Antra, sutartyje turi būti nurodytas krovinio numeris arba pavadinimas. Tai suteiks papildomą informaciją ir padės susieti krovinį su sutarties turiniu. Trečia, reikalingos sąlygos, susijusios su krovinio vežimu ir lydinčiaisiais dokumentais. Šie dokumentai, tokie kaip važtaraštis ar žymos, patvirtins krovinio priėmimą ir iškrovimą bei jo būklę. Ketvirta, sutartyje taip pat turi būti nurodyta krovinio rūšis ir svoris. Tai ypač svarbu vežėjui, kuris turi įvertinti krovinio pavojingumą ir pasirinkti tinkamą vežimo būdą bei įpakavimą. Be to, sutartyje turėtų būti išvardyti ir kitų teikiamų paslaugų pavadinimai, kuriais vežėjas gali pasinaudoti, pvz., pakrovimas, iškrovimas arba saugojimas. Apibendrinant, šis straipsnis labai suderintai pateikė informaciją apie krovinio vežimo sutartį. Jis išsamiai aprašė visus reikalavimus, kurie turėtų būti įtraukti į šią sutartį. Todėl visiems, kurie naudojasi šia paslauga, šis straipsnis bus naudingas ir suteiks svarbios informacijos.


Jonas Kazlauskas
fa2c675674c2a980ac3895dd794517c3?s=120&d=identicon&r=g

Šiame straipsnyje puikiai aptariamos krovinio vežimo sutarties svarbiausios sąlygos ir reikalavimai. Mane labai patraukė tai, kad šios sutarties sudarymas yra paremtas asmens ir juridinio asmens įsipareigojimais. Tai rodo, kad abiejų šalių interesų ir saugumo klausimai yra laikomi esminiais. Domina faktas, kad sutartis turi būti sudaryta raštu ir parašu. Tai suteikia papildomą galvą, kad visi šios sutarties aspektai yra išsamiai aptarti ir patvirtinti. Be to, važtaraštis taip pat yra svarbus dokumentas, kuris turi būti išduotas krovinio vežėjui ir gavėjui. Jo tikslas – užtikrinti teisingą krovinį ir saugų jį vežimą. Taip pat reikia paminėti, kad važtaraštyje turi būti įrašyta visa būtina informacija apie krovinį, tokią kaip jo pavadinimas, kiekis, svoris ir pavojingumo laipsnis. Tai ypač svarbu, kai vežami pavojingi kroviniai, kad vežėjas ir gavėjas būtų tinkamai informuoti ir galėtų imtis tinkamų saugumo priemonių. Visa tai patvirtina tai, kad važtaraštis yra išsamus dokumentas, kuris apibūdina krovinių savybes, vežimą, įpakavimą ir visas kitas svarbias sąlygas. Jis turi būti patvirtintas abiem šalims, kad būtų užtikrintas sklandus krovinio vežimas ir gavimas. Įdomu, jog važtaraštis taip pat yra prašymas gauti mokėjimą už paslaugas, kurias teikėjas turėjo atlikti. Visose šiose sudėtinguose sąlygose reikia išsamiai išnagrinėti ir rimtai vertinti viso proceso svarbą ir atsakomybę, siekiant užtikrinti sėkmingą sandorį visomis šalių pusėmis. Bendradarbiauju su krovinio vežimu, todėl ši informacija yra man itin naudinga. Ačiū už išsamius ir aiškius paaiškinimus!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *