Kokią laivybos sritį reguliuoja SOLAS 74/78 konvencija?

SOLAS 74/78 konvencija: kokias jūrų transporto sritis ji reglamentuoja?

SOLAS (1974/78) konvencija, arba Tarptautinė saugumo gyvenimo jūroje konvencija, yra tarptautinės teisės dokumentas, kuris reguliuoja saugumo standartus ir reikalavimus komerciniam laivybos sektoriui. Ši konvencija buvo priimta Tarptautinių jūrų organizacijos (IMO) ir ją pasirašė daugiau kaip 150 valstybių.

SOLAS 74/78 konvencija nustato įvairius saugumo reikalavimus, kurie turi būti įgyvendinti įvairiose laivybos srityse, įskaitant įrangos projektavimą ir priežiūrą, laivo veiklą, surenkamą informaciją ir apmokymą bei laivo savininkų ir pervežėjų atsakomybę.

Pagrindinis tikslas šios konvencijos yra užtikrinti visų laivų ir jūrų įstaigų saugumą bei prevenciją nuo nelaimingų atsitikimų jūroje. Ji taip pat nustato nuostatas dėl žmonių gyvavimo ir saugumo įrangos laive, apsaugos nuo jūros taršos ir kelionių planavimo.

SOLAS 74/78 konvencija ir saugumas jūroje

SOLAS 74/78 konvencija (Tarptautinė žmonių gyvybių ir jūrų saugos konvencija) yra tarptautinis saugumo standartas, kuris reguliuoja jūrų transporto srityje. Buvo priimtas 1974 m. Londone ir padarytas persvarstymas 1978 m. Tokijo konferencijoje, todėl konvencijos pavadinime paminėtos šios datų. Ši konvencija nustato bendrus tarptautinius standartus ir taisykles dėl saugumo prekių gabenimo jūra, taip siekiant užtikrinti žmonių gyvybių ir saugą jūroje.

SOLAS 74/78 konvencija padeda užtikrinti tai, kad laivai atitinka minimalius techninius standartus, tokiais aspektais kaip laivų konstrukcija, elektrinė ir mechaninė įranga, nedegaus medžiagų naudojimas ir t.t. Ji taip pat numato reikalavimus dėl tinkamo personalo apmokymo, būtinų saugos priemonių, sužadinimo prevencijos ir saugos protokolų persvarstymo. Šie standartai ir taisyklės taip pat suteikia naudingų nurodymų avarinių situacijų valdymui ir gyventojų evakuacijai.

Be to, SOLAS 74/78 konvencija skatina tarptautinę bendradarbiavimą tarp valstybių, užtikrinant bendrą laivų saugumą ir užkertant kelią jūrų nelaimėms. Ji yra pripažinta kaip esminis dokumentas, kuris formuoja standartus ir taisykles dėl saugos jūroje, ir yra privaloma visiems tarptautiniams jūrų transporto subjektams. SOLAS 74/78 konvencija yra gyvybiškai svarbi siekiant sumažinti jūrų nelaimių skaičių ir užtikrinti, kad tarptautiniai laivai vykdytų aukščiausio lygio saugumo standartus jūroje.

Ši koncepcija priskiriama ne tik laivams, bet ir krovinio laikymo ir gabenimo sandėliams, įvairioms buvimo jūrų uostuose erdvėms ir kt. SOLAS 74/78 konvencija prisideda prie bendros jūrų saugumo kultūros plėtojimo ir užtikrina sertifikacijos procesus, kurie rodo, kad laivas atitinka tarptautinius standartus ir taisykles.

Reguliacijos apie laivų konstrukciją

SOLAS 74/78 konvencija, arba Tarptautinė laivybos saugos konvencija, taiko griežtas reguliacijas dėl laivų konstrukcijos. Šiame straipsnyje aptarsime pagrindinius SOLAS konvencijos reikalavimus, susijusius su laivų konstrukcija.

Laivų stabilumas

SOLAS 74/78 konvencija nustato privalomus reikalavimus dėl laivų stabilumo. Didelis laivų stabilumas yra būtinas norint užtikrinti keleivių ir įgulos saugumą, ypač esant nepalankioms oro sąlygoms arba nelygiu jūros paviršiumi. Šie reikalavimai apima laivų projektavimo ir statybos taisykles, kurios garantuoja stabilumą skirtingose sąlygose.

Laivų židinio apsauga

Važiuojant dideliu greičiu, laivo židinys gali tapti potencialia rizikos šaltiniu. SOLAS 74/78 konvencija taiko reguliacijas dėl laivų židinio apsaugos, siekiant sumažinti galimybę kilus gaisrui arba ugnikalniui. Šios reguliacijos apima griežtas taisykles dėl židinio statybos ir apsaugos priemonių bei reikalavimus dėl gaisro prevencijos ir ugniagesio greitosios pagalbos priemonių laive.

Reguliacija Tikslas
Laivų stabilumo reikalavimai Užtikrinti keleivių ir įgulos saugumą nepalankiomis sąlygomis
Laivų židinio apsaugos reguliacijos Saityti galimybę kilus gaisrui arba ugnikalniui

Laivų saugumas ir navigacija

Laivų saugumas ir navigacija yra svarbios sritys, kurios yra reguliuojamos SOLAS 74/78 konvencijos. Ši tarptautinė konvencija, priimta Tarptautinės jūrų organizacijos (angl. International Maritime Organization, IMO), nustato plataus masto saugos taisykles ir standartus laivybai.

Saugumo reikalavimai

SOLAS konvencija nustato įvairius saugumo reikalavimus laivams, siekiant užtikrinti keleivių ir įrangos saugą. Ji apima gaisro prevenciją ir gaisro slopinimą, gelbėjimo priemonių, signalizacijos ir komunikacijos įrangą, apšvietimą ir daugelį kitų svarbių aspektų.

Konvencija taip pat reglamentuoja laivų statymo ir projektavimo reikalavimus, taip užtikrinant, kad laivai būtų stabilūs ir saugūs. Tai apima laivo struktūros stiprumą, išlaikymo ir remonto reikalavimus bei navigacijos įrangos patikimumą.

Navigacija ir ryšiai

Navigacija yra kitas svarbus aspektas, reglamentuojamas SOLAS 74/78 konvencijos. Ši konvencija nustato navigacijos veiklos standartus ir reikalavimus, siekiant užtikrinti saugų laivybą.

Konvencija aprėpia priemones ir įrangą, kurios padeda laivams nustatyti ir palaikyti reikiamą kursą ir poziciją. Tai apima GPS sistemas, elektroninius žemėlapius, radarus, automatinės identifikavimo sistemas ir kitus navigacijos prietaisus.

Navigacijos prietaisas Paskirtis
GPS Globalioji pozicionavimo sistema
Radaras Objektų aptikimas ir atstumo matavimas
Elektroniniai žemėlapiai Detalus vandens gylio ir paviršiaus informacijos pateikimas

Be to, SOLAS 74/78 konvencija reikalauja, kad laivai turėtų veiksmingą ryšio sistemą, skirtą ryšiui su pakrantės valdžia ir kitais laivais.

Laivų saugumas ir navigacija yra svarbios sritys, kurias SOLAS 74/78 konvencija reguliuoja siekiant užtikrinti saugią laivybą ir minimalų rizikos lygį jūroje.

Gaisro prevencija ir gaivinimo priemonės

Gaisro prevencija ir gaivinimo priemonės yra svarbi tema, kurią reguliuoja SOLAS 74/78 konvencija. Ši konvencija nustato tarptautinius standartus ir reikalavimus saugumui laivuose. Gaisras gali būti labai pavojingas ir greitai prarasti kontrolę, todėl būtina imtis prevencinių ir gaivinimo priemonių.

Gaisro prevencija

 • Laivuose turėtų būti įrengtos gaisro prevencijos sistemų, tokios kaip detektoriais ir šviesolaidiniais signalizacijos įrenginiais, kurie gali aptikti gaisrą ankstyvoje stadijoje ir pranešti apie tai įgulos nariams.
 • Laive taip pat turėtų būti įrengtos tinkamos gaisro slopinimo sistemos, kurios gali iškart užgniaužti gaisrą, prieš jis išplistų ir sukeltų didesnes žalos.
 • Prevencijos tikslu reikėtų atlikti reguliarius gaisro saugumo tikrinimus, įskaitant gaisro slėginio įrangos būklės, gaisro gaisrų gaisro slopinimo prietaisų ir gaisro gaisrų iš nepastebimų sričių.

Gaisro gaivinimas

 • Laivuose turėtų būti pasirengta tinkamo dydžio gaivinimo įrangai, tokiai kaip gaisro gaisro gaisras ir gaisro gaisras, kad būtų galima greitai padėti užgniaužti gaisrą.
 • Įgula turėtų būti tinkamai apmokyta gaisro gaivinimo technikų, įskaitant tinkamą pirmosios pagalbos teikimą sužeistiesiems ir evakuaciją, jei reikia.
 • Laivuose taip pat turėtų būti užtikrinama tinkama skubios pagalbos ir evakuacijos įranga, kad būtų galima greitai reaguoti į gaisrą ir išsaugoti įgulos ir keleivių saugumą.

Gaisro prevencija ir gaivinimo priemonės yra labai svarbios, siekiant užtikrinti laivų saugumą ir išvengti nelaimingų atsitikimų. SOLAS 74/78 konvencija nustato būtinus reikalavimus šioje srityje, kad būtų galima apsaugoti įgulą, keleivius ir turtą nuo gaisrų pavojų.

Laivų elektros ir elektronikos saugumas

SOLAS 74/78 konvencija taip pat reguliuoja laivų elektros ir elektronikos saugumą. Šie reikalavimai yra skirti užtikrinti, kad laivų elektrinė sistema ir elektroninė įranga būtų įdiegta ir naudojama saugiai, kad būtų išvengta avarijų ir apsaugojama gyvybių.

Pagrindiniai reikalavimai elektronikos ir elektros saugumui laivyboje apima:

 • Aparatūros patikimumas: Laivuose turi būti naudojama patikima elektroninė įranga ir elektros sistemos, kuri atitinka tarptautinius standartus ir yra atspari gedimams.
 • Rodiklių ir signalų sistemų funkcionalumas: Laivuose turi būti tinkamai veikiančios rodyklės ir signalų sistemos, leidžiančios nugyventojams ir mokesčių vykdytojams greitai ir tiksliai suvokti būseną ir būtinybę imtis veiksmų.
 • Elektrinės įrangos aptarnavimas ir priežiūra: Laivuose turi būti užtikrinta reguliari elektrinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas, taip pat tinkama isoliacija, tvirtinimo ir ženklinimo sistema.
 • Gaisro prevencija: Laivuose turi būti priemonės gaisro prevencijai, tokioms kaip gaisro užregistruojimo ir gaisro gesinimo sistemoms, taip pat gaisro prevencijos planas ir įgulos instrukcijos.

Laivų elektros ir elektronikos saugumas yra labai svarbus siekiant garantuoti keleivių ir įgulos narių saugumą ir užtikrinti laivo funkcionalumą ir efektyvumą.

Transporto tarša ir aplinkosauga

Transportas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, kurie prisideda prie aplinkos taršos. Transporto priemonės, ypač laivai, sukelia išmetamųjų dujų ir oro taršos problemas. Šių taršos šaltinių kontrolė ir reguliavimas yra būtinas norint išlaikyti tinkamą aplinkos būklę.

SOLAS 74/78 (Tarptautinė saugos gyvybės jūroje konvencija) yra tarptautinė konvencija, kuri nustato tarptautinius saugos standartus laivams. Jos tikslas yra užtikrinti žmonių gyvybių saugą jūrose ir užkirsti kelią aplinkos taršai. SOLAS 74/78 taip pat nustato reikalavimus laivų konstrukcijai, įrangoje ir vykdomai veiklai, siekiant užtikrinti saugią laivybą.

Vienas iš SOLAS 74/78 konvencijos aspektų yra transporto taršos kontrolė. Jūrų laivai turi laikytis taršos kontrolės reikalavimų, kurie apima išmetamųjų dujų ir išmetamųjų medžiagų mažinimą, bei atliekų tvarkymo taisykles. Šie reikalavimai yra būtini norint sumažinti laivybos sektoriaus poveikį aplinkai ir prisidėti prie tvaraus vystymosi.

Taršos šaltinis Kontrolės priemonės
Išmetamosios dujos Privalomas nuolatinio dujų išmetimo kiekio stebėjimas, išmetamųjų dujų ribojimas ir atitinkamų technologijų naudojimas.
Išmetamosios medžiagos Ribotų pavojingų medžiagų vežimo taisyklių laikymasis ir atitinkamų saugos priemonių taikymas.
Atliekos Atliekų tvarkymo, tvaraus išteklių naudojimo ir atliekų šalinimo taisyklių laikymasis.

Laivybos sektoriaus bendradarbiavimas ir tarptautinė reguliavimo sistema, tokia kaip SOLAS 74/78 konvencija, yra esminė transporto taršos kontrolės ir aplinkosaugos užtikrinimo priemonė.

Tarptautinės nuotekų tvarkymo taisyklės

Tarptautinė nuotekų tvarkymo taisyklė, taip pat žinoma kaip „SOLAS 74/78“ konvencija, yra tarptautinė laivybos konvencija, priimta Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) įstatymų komitete. Ši konvencija reguliuoja laivų nuotekas ir įvairius su jomis susijusius klausimus, siekdama užtikrinti jūrų aplinkos apsaugą.

„SOLAS 74/78“ konvencija nurodo, kad visi laivai turi turėti tinkamą nuotekų tvarkymo sistemą, kuri atitiktų tarptautinius standartus. Ši sistema turi užtikrinti nuotekų tinkamą apdorojimą ir išmetimą, siekiant išvengti neigiamų poveikių jūrų aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Konvencija reikalauja, kad laivai turi turėti nuotekų tvarkymo įrenginį – įvairių lygių valymo sistemas, kurios pašalina arba sumažina taršą nuotekomis. Tai yra svarbus veiksnys siekiant išsaugoti jūrų aplinką ir užkirsti kelią neigiamam poveikiui ekosistemai ir jūrų gyvūnams.

Be nuotekų tvarkymo sistemų, „SOLAS 74/78“ konvencija taip pat nustato kitus nuotekų tvarkymo reikalavimus, tokius kaip nuotekų surinkimo ir saugojimo taisyklės, išmetimo skalėlių ir atvėjų valdymas bei prevencinės priemonės nuo nuotekų išsiliejimo.

Ši konvencija yra svarbus žingsnis siekiant užtikrinti tarptautinę jūrų aplinkos apsaugą ir prisideda prie švaresnės bei tvarios laivybos pramonės.

Laivų krovinio tvarkymo reikalavimai

SOLAS 74/78 konvencija yra tarptautinė konvencija, reglamentuojanti laivybos saugumo nuostatas tarptautinėse vandenyse. Ši konvencija apima ne tik saugumo standartus ir reikalavimus laivų konstrukcijai, bet taip pat taiko statiniam laivybos aparatui ir krovinio tvarkymui.

Patikimumo reikalavimai krovinių tvarkymui

 • Laivuose turi būti pritaikytos priemonės, kad būtų užtikrintas efektyvus ir saugus krovinių tvarkymas.
 • Krovinių tvarkymo sistema turi būti patikima ir apsaugota nuo nenumatyto krovinio judėjimo, taip išvengiant žalos laivui ir įrangai bei nelaimingų atsitikimų su įgula.
 • Krovinių tvarkymo įrenginys turi vadovautis tarptautinėmis standartais ir būti tinkamai priežiūrimas ir tikrinamas.

Krovinių fiksavimo reikalavimai

 1. Kroviniai turi būti tvirtai pritvirtinti, kad jie nepajudėtų laivybos metu.
 2. Krovinius reikia tvirtai surišti arba laikytis kitų tinkamų krovimo sąlygų, kad būtų užtikrintas jų vientisumas ir stabilumas.
 3. If a cargo is considered dangerous, additional measures must be taken to ensure the safety of the ship and the crew.

Visos šios taisyklės ir reikalavimai yra būtini tam, kad būtų išlaikytas krovinio saugumas kelyje ir užkertamas kelias nelaimingiems atsitikimams arba laivo pažeidimams dėl nenumatyto krovinio judėjimo.

Reikalingi dokumentai ir licencijos

SOLAS 74/78 konvencija reguliuoja saugumą jūrų laivyboje ir nustato standartus, kurie turi būti laikomi laivuose. Taigi jūrų laivybos sritis, kurią ši konvencija reguliuoja, yra saugumas.

Siekdami laikytis SOLAS 74/78 konvencijos reikalavimų, laivų savininkai ir operatoriai privalo turėti tam tikrus dokumentus ir licencijas. Šie dokumentai ir licencijos yra būtini užtikrinti jūrų laivybos saugumą ir užtikrinti veiksmingą reagavimą į avarijas ir kitas nepaprastas situacijas.

Pirmas būtinas dokumentas yra Tarptautinės saugos vadybos (ISM) kodeksas. Šis kodeksas nustato standartus saugos vadybai ir reikalauja, kad laivų savininkai ir operatoriai turėtų saugos vadybos sistemą, kuri būtų įgyvendinta ir palaikoma.

Taip pat būtini dokumentai yra laivo Pašalinių lėšų ir nuolatiniam reglamentavimui skirtos žurnalo (OJ) kopija, Laivo saugos dokumentai (SOLAS 74/78 konvencija, III dalis), Laivo saugos sertifikatas (SOLAS 74/78 konvencija, I dalis) ir įrodymas, kad laivo įranga yra tinkama ir patikima naudoti.

Be šių dokumentų, laivų savininkai ir operatoriai taip pat privalo gauti reikiamas licencijas ir patvirtinimus, tokius kaip kapitono ir kitos įgulos narių pažymėjimai, laivo sertifikavimo agentūros patvirtinimai, nuomotojo licencijos ir darbo laiškų agentūros pažymėjimai.

Visi šie dokumentai ir licencijos turi būti palaikomi laive ir gali būti tikrinami laivo inspektoriaus, muitų ar kitų institucijų.

 • Tarptautinės saugos vadybos (ISM) kodeksas
 • Tarptautinės žurnalo (OJ) kopija
 • Laivo saugos dokumentai (SOLAS 74/78 konvencija, III dalis)
 • Laivo saugos sertifikatas (SOLAS 74/78 konvencija, I dalis)
 • Įrodymas, kad laivo įranga yra tinkama ir patikima naudoti

Be dokumentų, laivų savininkai ir operatoriai turi turėti kapitono ir kitų įgulos narių pažymėjimus, laivo sertifikavimo agentūros patvirtinimus, nuomotojo licencijas ir darbo laiškų agentūros pažymėjimus.

Visi šie dokumentai ir licencijos yra būtini užtikrinti jūrų laivybos saugumą ir užtikrinti veiksmingą reagavimą į avarijas ir kitas nepaprastas situacijas. Jų laikymasis yra būtinas siekiant užtikrinti kokybės ir saugumo standartus laivyboje.

Gyvybės apsauga ir gelbėjimo priemonės

SOLAS 74/78 konvencija yra tarptautinis susitarimas, reglamentuojantis gyvybės apsaugą ir gelbėjimo priemones jūrų laivyboje. Ši konvencija nustato aukštus saugumo standartus, kuriuos turi atitikti visi komerciniai laivai, plaukiantys tarptautiniais vandenimis.

Viena svarbiausių šios konvencijos reikalavimų yra tai, jog kiekvienas laivas turi turėti tinkamas gelbėjimo priemones, skirtas nelaimės atvejams. Tai apima gelbėjimo vesteles, gelbėjimo plaustus, automatinės gelbėjimo juostos, gelbėjimo liemenes ir daugelį kitų priemonių, kurios leidžia žmonėms išlaikyti savo gyvybes vandenyje.

Gelbėjimo priemonių reikalavimai

SOLAS 74/78 konvencija nustato tam tikrus reikalavimus gelbėjimo priemonėms. Pavyzdžiui, gelbėjimo juostos turi būti intensyvių spalvų, kad jos būtų gerai matomos iš toli. Be to, laivų turėtų turėti pakankamai gelbėjimo vesteles, kad būtų galima užtikrinti saugius gelbėjimo operacijas.

Be to, SOLAS 74/78 konvencija reglamentuoja gyvybės apsaugos priemones laive. Šiomis priemonėmis gali būti gaisro slopinimo įranga, tinkama laivo elektrinės sistemos, vidaus ir išorės gelbėjimo takai, gaisro pavojaus signalizacijos sistemos, automatiniai gaisrų gesinimo įtaisai ir kt.

Reikalavimų laikymosi kontrolė

SOLAS 74/78 konvenciją vykdo tarptautinė organizacija, vadinama Tarptautine jūrų organizacija (angl. International Maritime Organization – IMO). Ši organizacija vykdo laive atliekamus auditus ir įvertina, ar laivas atitinka SOLAS reikalavimus. Taip pat ji organizuoja mokymus ir sertifikavimo programas, kad užtikrintų, jog laivo įgula yra tinkamai išmokinta naudotis gelbėjimo priemonėmis ir kitomis gyvybės apsaugos priemonėmis.

 • Gelbėjimo priemonės yra būtinos norint užtikrinti saugumą jūrų laivyboje.
 • SOLAS 74/78 konvencija nustato reikalavimus ir standartus šioms priemonėms.
 • Tarptautinė jūrų organizacija kontroliuoja laivų atitikimą šiems reikalavimams.

SOLAS 74/78 konvencija: kokias jūrų transporto sritis ji reglamentuoja?

Kokią laivybos sritį reguliuoja SOLAS 74/78 konvencija?

Dažnai užduodami klausimai ?

Kas yra SOLAS 74/78 konvencija?

SOLAS 74/78 konvencija yra tarptautinė jūrų saugos konvencija, kuri buvo priimta 1974 metais ir atnaujinta 1978 metais. Ši konvencija reguliuoja saugos ir užtikrinimo priemones laivams, laivybos įrangą ir jūrų transporto įmonių atsakomybę.

Kurios laivybos srities klausimus reguliuoja SOLAS 74/78 konvencija?

SOLAS 74/78 konvencija reguliuoja saugos priemones ir reikalavimus tarptautinei jūrų laivybos sričiai. Ji yra taikoma visiems prekiniams laivams, kurių brutto tonažas yra didesnis nei 500 tonų arba kurie veža daugiau nei 12 keleivių.

Kaip SOLAS 74/78 konvencija padeda užtikrinti jūrų saugą?

SOLAS 74/78 konvencija nustato aukštus reikalavimus jūrų laivybos saugos priemonėms. Konvencijoje yra numatyti reikalavimai laivų konstrukcijai, nuovargio valdymui, jūrų navigacijai, gaisro prevencijai ir slopinimui, keleivio saugai ir grąžai, krovinio stabilumui ir kitoms svarbioms sritims.

SOLAS 74/78 konvencija: kokias jūrų transporto sritis ji reglamentuoja?

!Diskusijos

Lina Beglyte

b1e26b0771b32454994e39bfe0372977?s=120&d=identicon&r=g

SOLAS 74/78 konvencija yra tarptautinis juridinis aktas, kuris reguliuoja jūrų laivybos sritį. Ji buvo priimta su tikslu užtikrinti keleivių ir įgulos saugumą, taip pat prevenciją nuo avarijų jūroje. Ši konvencija taikoma visoms Lietuvos priklausančioms laivyno grupei ir jos tikslas yra užtikrinti, kad laivybos įmonės ir laivų savininkai laikytųsi tarptautinių saugos standartų. Pagal SOLAS 74/78 konvenciją, laivo savininkas yra atsakingas už laivo saugą ir užtikrinimą, kad jis atitiktų visus privalomus saugos standartus. Be to, šioje konvencijoje nustatomos specialios taisyklės dėl laivo konstrukcijos, įrangos, gaisro apsaugos, apšvietimo, laivo signalizacijos ir daug kitų svarbių aspektų. SOLAS 74/78 konvencija yra labai svarbi tarptautinėje laivybos srityje, nes ji padeda užtikrinti geresnį saugos lygį jūroje. Tai ypač svarbu siekiant išvengti didžiulių avarijų ir mirties atvejų. Be to, SOLAS 74/78 konvencija taip pat padeda užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp skirtingų laivybos įmonių, nes visos turi laikytis tų pačių standartų. Visiems keleiviams ir įgulai labai svarbu žinoti apie SOLAS 74/78 konvenciją, nes ji garantuoja jų saugumą ir gerovę jūroje. Ši konvencija taip pat skatina gerą patarimų ir informacijos mainus tarp laivybininkų ir kitų suinteresuotųjų šalių. Būdamas keleivis, man svarbu žinoti, kad mano saugumas jūroje yra prioritetinis dalykas laivybos sektoriuje ir tai yra labai gerai.


Giedre Petrauskaite
b56406ba68d867ae76af4bd591612c64?s=120&d=identicon&r=g

“SOLAS 74/78 konvencija reguliuoja jūrų laivybos saugos sritį. Kaip moteris, manau, kad ši konvencija itin svarbi, nes garantuoja mūsų saugumą keliaujant jūra. Ji apima tiek daiktinę, tiek žmonių saugumą: nuo stabdymo ir ugnies prevencijos iki gelbėjimo priemonių ir autopiloto sistemos reikalavimų. SOLAS 74/78 konvencija užtikrina, kad laivai būtų tinkamai įrengti, o įgula būtų apmokyta veikti skubantį atvejį. Svarbu, kad šios taisyklės nuolat atnaujinamos norint užtikrinti vis didesnį saugumą jūroje. Ši konvencija padeda mums, moterims, jaustis saugiomis ir tikėtis, kad galime atpalaiduoti ir mėgautis keliais į naujas jūrų nuotykių vietas”.


Ignas
111b047d3dd14135bbaffde1e40f4110?s=120&d=identicon&r=g

SOLAS 74/78 konvencija yra tarptautinė saugumo jūroje taisyklė, kuri reguliuoja saugumą laivyboje. Tai svarbi konvencija, dėl kurios aš, kaip aktyvus jūrų mėgėjas, jaučiuosi ramiau ir saugesniame kelyje. SOLAS 74/78 nustato griežtas taisykles ir standartus laivų projektavimui, statybai ir eksploatavimui. Konvencija taip pat nustato praktines gaires, kaip veikti skirtingose situacijose, pavyzdžiui, gelžbetoninės laivybos arba gaisrai laivyboje. Man tai suteikia pasitikėjimo jausmą, kad laivų įrenginys ir įgula yra gerai parengti netikėtiems įvykiams. SOLAS 74/78 yra patvirtinimas, kad saugumas jūroje yra prioritetinė sritis ir konvencija, kuri tuo užtikrina mūsų saugumą mėgaujantis laivyba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *